Dejte mokrým zdem vale

Firma Remmers přicházní na trh s novinkou - injektážním krémem do zdiva proti vzlínající vlhkosti Kiesol C v tubě. Kiesol C je hydrofobní prostředek pro sanaci vlhkého zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtů infúzní clony. Kiesol C lze použít i pro vysoký stupeň zavlhčení zdiva. Přednosti:
 snadná a rychlá aplikace
 připraven k okamžitému použití
 jednoduchá kalkulace spotřeby dle průměru a hloubky vrtu
 nízká spotřeba, vysoká účinnost, 80 % účinné látky
 vhodný až pro 95 % zavlhčení zdiva
 na silanové bázi, bez rozpouštědel
 balení: hliníkové sáčky 550 ml, kbelík 5 l a 15 l

Co způsobuje vzlínání vlhkosti?
Vzlínající vlhkost je způsobena nasákáním vody do zdiva nad terénem. Nejvíce nasákají vápenné omítky, pálená cihla a některé druhy pískovců a opuky. Jemnější póry v materiálu zvyšují výšku vzlínání a množství nasáklé vody. Vzlínání vody je možno zabránit buď utěsněním pórů (ovšem za cenu ztráty prodyšnosti), nebo jejich hydrofobizací. Kiesol C vytváří hydrofobní clonu ve zdivu, přes kterou voda nevzlíná.

Použití
 použití i pro nepálené cihly
 spolehlivá aplikace také u zdiva obsahujícího dutiny a otevřené spáry
 pro injektáž zdiva z hliněných cihel nebo zdiva kladeného na hliněnou maltu

NÁVOD NA APLIKACI

Příprava zdiva
Omítku kolem roviny vrtů je třeba odstranit, aby přes ní nevzlínala vlhkost. Změříme tloušťku zdiva a jeho délku. Obnažení zdiva je důležité pro stanovení roviny vrtů.

Rovina vrtů
Rovinu vrtů volíme nad terénem, co nejblíže k podlaze, nejlépe do spáry zdiva.

Rozteč vrtů a jejich délka
Injektáž se řídí směrnicí WTA 4-4-04, kde je stanovená maximální rozteč vrtů 120 mm. Délka vrtu je pak zpravidla tloušťka zdiva mínus 30 mm. V případě injektážního media Kiesol C není nutné vytvořit vrty pod určitým úhlem. Hladina vrtů může tzv. oscilovat, dle struktury zdiva, jen je vždy nutné dodržet předepsanou rozteč, tedy max. 120 mm.

Aplikace
Vsuňte injektážní nástavec až na konec vrtu. Vždy je vhodné si na nástavci páskou naznačit délku – hloubku vrtu, abychom měli jistotu, že zainjektujeme celý vrt! Stisknutím páky pistole vytlačujeme krém do nástavce, potažmo vrtu. Po jednom-dvou stisknutích povytáhneme nástavec cca o 50 mm směrem z vrtu ven a pokračujeme v dalším plnění vrtu. Toto opakujeme až do úplného naplnění vrtu. Vrty, které budou součástí sanačního opatření není nutné zaplňovat (uzavírat). Jde-li o pohledové zdivo či kámen, zaplníme vrty pomocí cementové malty (zátka).
Spotřeba: dle certifikátu WTA … 1,6 l/m²